palarnia kawy palarnia kawy

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
PROPER PALARNIA KAWY
(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1.
Informacje o Sklepie Internetowym
Definicje
Sklep internetowy PROPER PALARNIA KAWY, działa pod adresem www.palarniaproper.pl i prowadzony jest przez Mateusza Pytel prowadzącego firmę pod nazwą M-PAX Mateusz Pytel z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Krucza 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, REGON 363873540, NIP 6521656189 (dalej Sprzedawca lub M-PAX Mateusz Pytel)
Dane kontaktowe Sprzedawcy:
numer telefonu: 508015013

adres mailowy biuro@palarniaproper.pl

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.palarniaproper.pl;
Sklep– serwis internetowy dostępny pod www.palarniaproper.pl za
Produkt – produkty, w tym usługi, prezentowane w Sklepie;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
Polityka Prywatności –zasady opisane w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu

§ 2.
Strony, ochrona danych, polityka prywatności
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest Klient.
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep jest M-PAX Mateusz Pytel.
Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.
M-MAX Mateusz Pytel jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Klient rejestrując się w Sklepie (uzyskując Dostęp w rozumieniu § 3) oraz składając Zamówienie bez rejestracji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania.
M-PAX Mateusz Pytel przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Zamówienia. M-PAX Mateusz Pytel w celu realizacji Zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności którzy będą wysyłać Produkt bezpośrednio Klientowi. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
M-PAX Mateusz Pytel za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
Klientowi przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Wraz z uzyskaniem Dostępu w rozumieniu § 3 do Sklepu oraz w toku składania Zamówienia bez rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych M-PAX Mateusz Pytel za pomocą poczty elektronicznej. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej zmieniając swoje dane w „Ustawieniach Mailingu” lub kontaktując się z administratorem Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@palarniaproper.pl
Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 3.
Produkty
Sklep oferuje towary i usługi, zwane dalej Produktami.
Realizacja Zamówień odbywa się z wykorzystaniem systemu Zamówień towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane bez rejestracji lub po uzyskaniu dostępu (zwanego dalej „Dostępem”) do Sklepu przez co rozumie się wygenerowanie dla Klienta indywidualnego konta, loginu oraz hasła, za pomocą których Klient będzie mógł dokonywać Zamówień.
Z chwilą zwrócenia się o udzielenie Dostępu, a w razie składania zamówienia bez rejestracji – z chwilą złożenia zamówienia, Klient jednocześnie akceptuje niniejszy Regulamin.
M-PAX Mateusz Pytel zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Dostępu bez podania przyczyny.
M-PAX Mateusz Pytel powiadomi Klienta o każdej zmianie (podmiotowej lub przedmiotowej) w zakresie Dostępu.
M-PAX Mateusz Pytel ma prawo cofnąć Klientowi przyznany Dostęp w przypadku gdy Klient nie dokona żadnego zakupu w Sklepie w okresie kolejnych 60 dni lub zalega z płatnościami za Produkty dłużej niż 14 dni po terminie ich wymagalności. Cofnięcie Dostępu może mieć miejsce także wtedy kiedy Klient prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do M-PAX Mateusz Pytel.
Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na opisaną w serwisie Sklepu właściwość danego Produktu.
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu art. 556(1) § 1 pkt 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 4.
Ceny
Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych (PLN).
Ceny podawane przez Sklep są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
W przypadku Zamówienia towarów, które mają zostać wysłane za granicę, wszelkie koszty związane z wysyłką, w tym należne podatki, cła i inne opłaty, ponosi wyłącznie Klient. M-PAX Mateusz Pytel ma prawo odmówić sprzedaży towarów za granicę bez podania przyczyny.

§ 5.
Zamówienia
Warunkiem złożenia Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie jest akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Zamówienie złożone drogą elektroniczną jest traktowane jak złożone w formie pisemnej oraz stanowi akceptację warunków gwarancji/rękojmi opisanych w niniejszym Regulaminie.
Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
Zamówienie jest złożone z chwilą wysłania go do Sklepu za pomocą formularza zamówienia. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep. Wiadomość ta stanowi informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu.
Sklep rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Produktu w Sklepie. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu na temat przeszkód w realizacji jego Zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego Zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji Zamówienia.
Klient ma prawo do modyfikacji Zamówienia dopóki Sklep nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji Zamówienia.
Sklep potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail) – dalej Potwierdzenie Zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na stronie internetowej Sklepu.
Okres realizacji Zamówienia (tj. kompletowanie Zamówienia, przygotowanie zamówionych Produktów do wysyłki oraz nadanie zamówionych Produktów do Klienta) podany zostanie każdorazowo w toku składania Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Zamówienia. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu koniecznego do doręczenia zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz działania przewoźnika. Przy wyborze formy płatności na zasadzie przedpłaty, Sklep przystąpi do realizacji Zamówienia dopiero po zaksięgowaniu należnej kwoty na jego koncie i od tej chwili biegnie okres realizacji Zamówienia.

§ 6.
Płatność
Sklep akceptuje następujące sposoby płatności za Zamówienie:

GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu bezpośrednio w miejscu wskazanym przez M-PAX Matusz Pytel,
GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu u kuriera,
PRZELEWEM na rachunek bankowy M-PAX Mateusz Pytel na zasadzie przedpłaty lub, po indywidualnym uzgodnieniu z M-PAX Mateusz Pytel, zapłaty z odroczonym terminem płatności, jednakże nie później niż 14 dni od dnia dostawy.
Za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność na zasadzie przedpłaty.

§ 7.
Dostawa i odbiór
Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki z Produktami do Klienta zostaną każdorazowo wskazane w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
Klient zobowiązany jest w formularzu Zamówienia podać adres, na który ma zostać dostarczony Produkt.
Zmiana adresu dostawy nie wywołuje skutków gdy towar został już wysłany na adres wskazany wcześniej.
Obowiązkiem Klienta jest odebranie zamówionych Produktów. M-PAX Mateusz Pytel może żądać zapłaty za poniesione przez nią dodatkowe koszty wysyłki towaru nie odebranego we wskazanym przez Klienta miejscu oraz koszty przechowania nieodebranych przesyłek w granicach stawek za usługi wynajmu powierzchni magazynowej w miejscowości, w której Produkty będą przechowywane, o której to stawce Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany w Potwierdzeniu Zamówienia.
Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej oraz firmy INPOST, chyba że Klient samodzielnie odbierze Produkt w uzgodnionym dniu i z miejsca wskazanego przez M-PAX Mateusz Pytel.
Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany, wedle wyboru Klienta wskazanego w Zamówieniu:
W miejscu wskazanym przez Klienta w Zamówieniu,
W miejscu wskazanym przez M-PAX Mateusz Pytel – w przypadku wyboru odbioru osobistego.
Orientacyjny termin dostawy wskazany będzie w zakładce Produktu na stronie internetowej Sklepu a w przypadku jego braku – w Potwierdzeniu Zamówienia.
W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta lub za pośrednictwem kuriera, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i o ile jest to możliwe, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji.
W przypadku odbioru Produktów w miejscu wskazanym przez M-PAX Mateusz Pytel, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz jej kompletności.
Klient który w Zamówieniu jako sposób płatności wskazał formę gotówkową oraz jako miejsce odbioru wybrał miejsce wskazane w Zamówieniu lub w miejscu wskazanym przez M-PAX Mateusz Pytel, zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie wskazanym przez M-PAX Mateusz Pytel. Jeżeli odbiór w tym terminie nie będzie możliwy Klient niezwłocznie (nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu informacji o terminie odbioru) poinformuje o tym Sprzedawcę i uzgodni nowy termin odbioru zamówionych Produktów, następujący jednak nie później niż 7 dni roboczych od pierwotnego terminu odbioru. W przypadku braku odbioru w terminie wskazanym przez M-PAX Mateusz Pytel lub z nią uzgodnionym, stosuje się zapis § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w Zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

§ 8.
Odstąpienie od umowy
Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:
od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,:
w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adresbiuro@palarniaproper.pl Klient w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu tą drogą otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W odpowiedzi Klient otrzyma również od Sklepu numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami. Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez odesłanie do Sklepu zwracanych Produktów. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
Sklep dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient. Jeżeli Sklep nie zaproponuje, iż sam odbierze rzeczy od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9.
Reklamacje.
Gwarancja.
Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości.
W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w razie wystąpienia wad fizycznych zakupionych Produktów w rozumieniu art. 556(1) Kodeksu Cywilnego, Sklep wszczyna po zgłoszeniu Klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w § 10 .
W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w razie wystąpienia wad zakupionych Produktów, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z tym że odpowiedzialność M-PAX Mateusz Pytel z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu, a nadto Kupujący może żądać wyłącznie wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad (koszty wymiany obciążają Sprzedawcę) lub żądać obniżenia ceny. W przypadku niemożliwości wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad z uwagi na brak dostępności Produktów podlegających wymianie w Sklepie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, Klient może żądać wyłącznie obniżenia ceny. Zgłoszenie wadliwości zakupionych Produktów oraz żądania Klienta winny być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.
Sprzedawca przewiduje możliwość udzielenia gwarancji na wybrane Produkty. Gwarancja udzielona będzie każdorazowo w oddzielnym dokumencie wystawionym przez M-PAX Matusz Pytel, który określać będzie warunki gwarancji oraz prawa i obowiązki stron. Do udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji stosuje się art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego, o ile w gwarancji nie zastrzeżono odmiennych jej warunków.

§ 10.
Postępowanie reklamacyjne
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad.
W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Produktów, Klient, o którym mowa w § 9 ust. 2, może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Produktów oraz żądanie Klienta: na piśmie na adres: ul. Krucza 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice, drogą mailową na adres biuro@palarniaproper.pl lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy mieszczącej się w Bielsku-Białej przy ul. Międzyrzeckiej 134. Do reklamacji załączona winna być dokumentacja zdjęciowa umożliwiająca wstępne rozpatrzenie reklamacji. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w momencie doręczenia M-PAX Mateusz Pytel reklamacji wraz z wymaganą dokumentacją zdjęciową.
Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca może:
uwzględnić reklamację na podstawie dokumentacji zdjęciowej przesłanej przez Klienta,
wystąpić do Klienta z prośbą o umożliwienie dokonania oględzin zakupionych Produktów lub o przesłanie części/wszystkich wadliwych Produktów do M-PAX Mateusz Pytel.
W razie uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie koszty poniesione przez niego w związku z Reklamacją. Jeżeli realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
Do roszczeń przysługujących Klientowi będącemu konsumentem w związku z wadami zakupionych Produktów zastosowanie znajdują art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli Sklep nie uznał reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). W szczególności Klient może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (sąd konsumencki). W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl

§ 11.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
Sklep uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
Strona internetowa Sklepu wykorzystuje grafiki: Roasting Machine by ChangHoon Baek from the Noun Project, bag by Maureen Placente from the Noun Project, Coffee by Ralf Schmitzer from the Noun Project.

Załącznik nr 1: Szczegółowa lista podmiotów, którym M-PAX Mateusz Pytel może udostępniać dane osobowe Klienta
Załącznik nr 2: POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklepu Internetowego PROPER PALARNIA KAWY
Załącznik nr 3: FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dziękujemy, że jesteście z nami.